MISJA i STATUT

Celem przyświecającym powstaniu Fundacji Uniwersyteckiej MOVEO jest rozwój Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie innowacyjności oraz przedsiębiorczości środowiska akademickiego.

Cele szczegółowe działania Fundacji:

 • aktywizacja i wspieranie studentów i pracowników Uniwersytetu w zakresie wieloaspektowego rozwoju przedsiębiorczości,
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie działalności naukowej, edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej, sportowej, turystycznej,
 • popularyzacja i pomoc w zakładaniu oraz rozwoju małych i średnich firm a także w tworzeniu innowacyjnych pomysłów biznesowych,
 • udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego służącego rozwojowi postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych młodzieży i pracowników UJK,
 • aktywizacja środowiska akademickiego w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów rozwojowych i pomysłów biznesowych,
 • kształtowanie oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • promowanie i organizowanie wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie projektów informacyjnych oraz edukacyjnych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości,
 • organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, wykładów, konferencji i różnego rodzaju doradztwa,
 • prowadzenie kampanii informacyjnych oraz akcji promujących postawy przedsiębiorcze i pomysły biznesowe,
 • propagowanie zakładania, działalności i rozwoju organizacji sektora non profit w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości,
 • prezentowanie i wdrażanie dobrych praktyk z zakresu kreowania przedsiębiorczości,
 • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami Unii Europejskiej, uczelniami wyższymi krajowymi i zagranicznymi, stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, środkami masowego przekazu, a także z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, których działalność oraz cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji,
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzynarodowej,
 • wydawanie książek, czasopism, broszur, folderów związanych z celami Fundacji,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w sferze usługowej, edukacyjnej, handlowej i wytwórczej związanej z celami Fundacji.

Rada Fundacji:

 1. zw. dr hab. Jacek Semaniak – Rektor UJK – Przewodniczący
 2. Dr hab. Barbara Zbroińska prof. UJK
 3. Dr Aleksandra Pisarska
 4. Dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK
 5. dr hab. Wiesław Kaca

Komisja Rewizyjna:

 1. Dr Anna Dybała – Przewodnicząca
 2. Monika Paluch
 3. Tomasz Czajewicz